Algemene voorwaarden

1.Identiteit van de onderneming:
't snoeppaleisje
Steenovenstraat 70
2040 Berendrecht
info@snoeppaleisje.be
03/605.67.81
BE0633.835.216
 
2.Algemeen en toepasselijkheid:
2.1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde prodcuten en diensten, geleverd door 't snoeppaleisje, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2.2.Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2.3.De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van afnemer wordt door 't snoeppaleisje uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4.'t snoeppaleisje is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden.  Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
2.5.Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of de algemene voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door 't snoeppaleisje zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
2.6.Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van 't snoeppaleisje worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 't snoeppaleisje ingeschakelde tussenpersoon en andere derden.
 
3.Aanbiedingen/overeenkomsten:
3.1.Alle aanbiedingen van 't snoeppaleisje zijn vrijblijvend en 't snoeppaleisje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2.Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door 't snoeppaleisje.  't snoeppaleisje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 't snoeppaleisje dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.4.De afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden.  Ook indien deze mondeling of per e-mail wordt overeengekomen.
 
4.Prijzen en betalingen:
4.1.De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euros, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2.Betalen dient vooraf te geschieden via overschrijving op onze rekening.
 
5.Levering en uitvoering:
5.1.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan 't snoeppaleisje kenbaar heeft gemaakt.
5.2.De bestelde artikels kunnen enkel afgehaald worden in de winkel, 't snoeppaleisje, Steenovenstraat 70, 2040 Berendrecht en dit tijdens de openingsuren.
5.3.Alle door 't snoeppaleisje genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren.  Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.  Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat.  Bij niet tijdige levering dient 't snoeppaleisje schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
5.4.Overschrijding van de door 't snoeppaleisje opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
5.5.Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.  Hiervoor dient u een e-mail, fax of brief aan 't snoeppaleisje te sturen.  Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan u geretourneerd.
 
6.Eigendomsvoorbehoud:
6.1.De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 't snoeppaleisje verschildigd bent, heeft voldaan.  Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
7.Intellectuele en industriële eigendomsrechten:
7.1.U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 't snoeppaleisje geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2.'t Snoeppaleisje garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 
8.Opzegging/ontbinding:
8.1.In geval van tussentijdse opzegging heeft 't snoeppaleisje naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de afnemer daarvan heeft.
8.2.De vorderingen van 't snoeppaleisje op de afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan ter kennis gekomen omstandigheden 't snoeppaleisje goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien 't snoeppaleisje de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
8.3.In de hierboven genoemde gevallen is 't snoeppaleisje bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van 't snoeppaleisje  schadevergoeding te vorderen.
8.4.In geval 't snoeppaleisje de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen.  Ontbinding en/of terugname laat het recht van 't snoeppaleisje op schadevergoeding onverlet.
 
9.Ruilen:
9.1. Het is niet mogelijk om voedsel, op maat gemaakte producten, bederfbare en seizoens artikelen te ruilen of te retourneren.
 
10.Overmacht:
10.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 't snoeppaleisje ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk of via mail naar het opgegeven mailadres mee te delen en zulks zonder dat 't snoeppaleisje gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2.Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 't snoeppaleisje kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
11.Bestellingen/communicatie:
11.1.U kan bestellingen plaatsen via de webshop of U kan bestellen per mail of telefonisch.
We hebben nog niet alles op de webshop geplaatst, dus in de winkel kan U nog meer producten vinden.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen U en 't snoeppaleisje, dan wel tussen 't snoeppaleisje en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen U en 't snoeppaleisje, is 't snoeppaleisje niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 't snoeppaleisje.
 
12.Toepasselijk recht en bevoegde rechter:
12.1.Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
12.2.Enkel de handelsrechtbank van Antwerpen in België is bevoegd voor eventuele geschillen.
 
13.Disclaimer:
Geen enkele foto op deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze hetzij elektronisch, mechanisch, of enige ander manier, zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming.
Alle foto's op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd.
 
Back to Top